porady prawnika

Co zrobić, gdy klient nie przeleje wynagrodzenia? Porady Prawne

Jaka jest Twoja reakcja, gdy klient nie przeleje wynagrodzenia? Złość pomieszana z rozczarowaniem, a może bezsilność? Choć nikt nie lubi wchodzić na wojenną ścieżkę, warto znać swoje prawa i świadomie poinformować o nich usługobiorcę. Zaprosiłam do współpracy Kancelarię Prawną FRĄCZYK&PARTNERZY, która rozwieje Wasze wątpliwości w tej materii.

Co zrobić, gdy klient nie opłaci faktury, jakie są nasze prawa?

Jeśli próby porozumienia się z kontrahentem w sprawie zapłaty należnej nam kwoty nie dały rezultatu, w pierwszej kolejności powinniśmy wysłać do naszego dłużnika pocztą – listem poleconym, tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym wyznaczymy ostateczny termin do uregulowania należności. W takim piśmie oprócz danych zarówno naszych, jak i kontrahenta należy wskazać kwotę oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot należności, a także określić podstawę naszego żądania, jak również termin zapłaty. Zasadne jest, aby w wezwaniu wskazać, że w przypadku nie uiszczenia zapłaty w terminie, roszczenie o zapłatę zostanie skierowanie na drogę postępowania sądowego.

Co, w przypadku gdy upomnienie nie wystarczy?

Jeżeli, pomimo skierowania wezwania, kontrahent nie zapłaci, pozostanie nam dochodzenie zapłaty na  drodze postępowania sądowego. W tym celu konieczne będzie wniesienie pozwu do odpowiedniego sądu. Powinniśmy, więc wcześniej zadbać o zebranie dowodów na poparcie naszych żądań, które zostaną przedstawione w sądzie. Jeśli posiadamy uznanie długu przez naszego dłużnika, koniecznie przedstawmy ten dokument Sądowi. Spośród trybów postępowania w zakresie dochodzenie zapłaty z tytułu nieuregulowanych faktur, najczęstszymi są postępowanie nakazowe lub upominawcze. W takim postępowaniu sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje dłużnikowi zapłatę dochodzonych należności wraz z odsetkami i kosztami procesu lub zobowiązuje aby
w terminie dwóch tygodniu złożył sprzeciw/zarzuty.

Co będzie się działo potem, ile czasu potrwa odzyskiwanie środków?

Jeżeli dłużnik nie złożył sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty Sąd na wniosek powoda opatrzy nakaz klauzulą wykonalności, a taki dokument będzie stanowił tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika. Okres potrzebny na odzyskanie dochodzonych należności – liczony od dnia wysłania wezwania do dłużnika, do dnia wyegzekwowania należności – wynosi od 3  do 6 miesięcy i zależy m.in. od tego, do którego Sądu kierujemy roszczenie i  jaki majątek posiada dłużnik.

porady prawnika

Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli dłużnik złoży sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty. Wówczas czas potrzebny na wyznaczenie terminu rozprawy, przeprowadzenie dowodów, wydanie wyroku przed Sądem I instancji, rozpoznanie ewentualnej apelacji – to czas od ok. 6 miesięcy nawet do 1,5 roku

Jakie będą i po czyjej stronie będą koszty ewentualnego postępowania sądowego?

Kodeks postępowania cywilnego definiuje koszty procesu jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przed sądem. Wśród kosztów postępowania można wyróżnić koszty sądowe oraz koszty związane z działaniem pełnomocnika. Do kosztów sądowych zalicza się opłaty i wydatki.

Dochodząc przed sądem zapłaty należności, konieczne będzie uiszczenie tak zwanej opłaty sądowej od pozwu. Zasadniczo jest to tzw. opłata stosunkowa, która wynosi  5% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty, której dochodzimy) nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Taka opłata obowiązuje właśnie w postępowaniu upominawczym. Natomiast w postępowaniu nakazowym opłata od pozwu wynosi 1,25%wartości przedmiotu sporu.

Jeśli dodatkowo strona będzie w sprawie  reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, koniecznym będzie uiszczenie tzw. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Należy pamiętać, iż możliwe jest żądanie zwrotu kosztów procesu od strony przeciwnej. Stosownie do art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie – koszty procesu. Należy, więc mieć na uwadze, iż koszty nie są zwracane automatycznie, ale na wyraźny wniosek strony, która sprawę wygrała. Ponadto strona wygrywająca może żądać tylko niezbędnych kosztów. Jeżeli jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika Sąd na wniosek strony wygrywającej zwraca również koszty zastępstwa procesowego.

Warto wskazać, że niejednokrotnie wezwanie do zapłaty skierowane przez profesjonalnego pełnomocnika powoduje oczekiwaną reakcję dłużnika w postaci natychmiastowej zapłaty lub pisemnej deklaracji z wskazanymi terminami uregulowania zobowiązania.

Tekst: Zbigniew Frączyk

Mecenas

Radca prawny z blisko 20-letnim stażem pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego; specjalista z zakresu prawa gospodarczego i kontraktów handlowych. Opiekun merytoryczny wydanego w styczniu 2014r. e-booka „Prawo Pracy dla rodziców”, właściciel Kancelarii Prawnej FRĄCZYK&PARTNERZY specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców www.fraczyk.com.pl. Prywatnie ojciec uroczych bliźniaczek i miłośnik aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

logo_duze

Comments

comments