porady prawnika

Jakie wsparcie od ZUS-u otrzyma przedsiębiorcza mama? cz I

Na jakie przywileje z ZUS-u może liczyć przedsiębiorcza mama podczas „urlopu macierzyńskiego”?

Należy pamiętać, że regulacje dotyczące urlopów: macierzyńskiego (w tym dodatkowego urlopu macierzyńskiego), rodzicielskiego czy ojcowskiego nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, bowiem przedsiębiorcy nie podlegają przepisom Kodeksu Pracy. Powyższe uprawnienia przysługują jedynie osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że przedsiębiorczym mamom nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego.
Natomiast mamy prowadzące działalność gospodarczą, które urodziły dziecko lub w określonych przypadkach przyjęły dziecko na wychowanie (nie dotyczy to zawodowej rodziny zastępczej) są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, o ile terminowo opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Okres trwania zasiłku macierzyńskiego jest taki sam, jak dla osób zatrudnionych na etacie. Zasiłek macierzyński wypłacany w okresie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100 % podstawy jego wymiaru, natomiast w czasie urlopu rodzicielskiego w wysokości 60 % podstawy wymiaru. W przypadku, gdy przedsiębiorcza mama w terminie nie później niż 14 dni po porodzie złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, za okres ustalony łącznie, jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu  na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz  urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński za wszystkie okresy  wynosi 80% podstawy jego wymiaru.

Warto, bowiem zauważyć, iż zasadniczo osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, ale nieopłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe pozbawia prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Istotne jest również, że przedsiębiorcze mamy pobierające zasiłek macierzyński nie muszą zawieszać działalności, czy rezygnować z prowadzenia biznesu, bowiem w czasie pobierania tego świadczenia mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku.

Ponadto w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowe jest jedynie uiszczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy również pamiętać, że urodzenie dziecka po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w okresie zawieszenia wykonywania działalności, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Czy przedsiębiorczym mamom przysługuje także urlop wychowawczy?

Zasadniczo urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Jednakże od 1 września 2013 roku, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z podobnych do urlopu wychowawczego rozwiązań. Przedsiębiorcy mogą, bowiem zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub zawiesić jej wykonywanie w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku w okresie, w którym przedsiębiorcza mama rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej, to państwo, za pośrednictwem ZUS-u, będzie finansowało składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w zależności od stażu ubezpieczeniowego.

I tak osobom prowadzącym działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, które zaprzestały prowadzenia tej działalności lub zawiesiły jej wykonywanie na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, mogą zostać sfinansowane z budżetu państwa składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Natomiast w przypadku przedsiębiorców niespełniających powyższych warunków, którzy na obszarze Rzeczypospolitej polskiej są osobami sprawującymi osobistą opiekę na dzieckiem, możliwe jest sfinansowanie z budżetu państwa jedynie składek na ubezpieczenie emerytalne.

Warto, jednak pamiętać, iż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może nastąpić na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, na okres do 6 lat, nie dłużej, jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Z uprawnienia do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami, które sfinansowane zostaną z budżetu państwa, przedsiębiorcze mamy mogą skorzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Należy mieć również na uwadze, że jeśli przedsiębiorca, któremu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są z budżetu państwa, spełnia warunki do objęcia go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z innego tytułu, na przykład umowy o pracę czy umowy zlecenia, wówczas przedsiębiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, co będzie skutkowało zakończeniem finansowania składek z budżetu państwa. Powyższe oznacza, iż w okresie korzystania z rozwiązań podobnych do urlopu wychowawczego, przedsiębiorcza mama nie może wykonywać działalności gospodarczej ani podejmować dodatkowej działalności w ramach umowy o pracę, czy umowy zlecenie, bowiem utraci prawo do opłacania składek z budżetu państwa.

koniec cz I

Tekst: Zbigniew Frączyk

Mecenas

Radca prawny z blisko 20-letnim stażem pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego; specjalista z zakresu prawa gospodarczego i kontraktów handlowych. Opiekun merytoryczny wydanego w styczniu 2014r. e-booka „Prawo Pracy dla rodziców”, właściciel Kancelarii Prawnej FRĄCZYK&PARTNERZY specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców www.fraczyk.com.pl. Prywatnie ojciec uroczych bliźniaczek i miłośnik aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

logo_duze

Comments

comments