porady prawnika

Jakie wsparcie od ZUS-u otrzyma przedsiębiorcza mama?cz II

Gdy urlop macierzyński/wychowawczy dobiegnie końca, a dziecko zachoruje, co wtedy ZUS ma do zaoferowania przedsiębiorczym mamom?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jak również osoby z nimi współpracujące, jeśli podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Od 2008 roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przedsiębiorcom na takich samych zasadach jak osobom zatrudnionym na etacie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

– zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,

– chorym dzieckiem w wieku do lat 14,

– innym chorym członkiem rodziny.

Należy pamiętać, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem własnym, ale także z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem obcym, przyjętym na wychowanie i utrzymanie.

Z kolei za innych członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, uważa się: dzieci w wieku ponad 14 lat, małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki oraz rodzeństwo, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę.

Warto zauważyć, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania, to znaczy, że prawo do zasiłku nabywa się od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez okres zwolnienia niezbędny do osobistego sprawowania opieki przez okres nie dłuższy niż:

– 60 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem zdrowym do lat 8 lub dzieckiem chorym w wieku do 14 lat,

– 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeśli opieka dotyczy chorego dziecka w wieku powyżej 14 lat lub innego chorego członka rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % podstawy jego wymiaru i wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki, w tym także za dni ustawowo wolne od pracy.

Czy mamy samodzielnie wychowujące dzieci mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jakie?

Mamy samodzielnie wychowujące swoje dzieci mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Zasiłek ten ma celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.  Przy czym prawo do tego zasiłku uzależnione jest od dochodu rodziny.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z nich albo opiekunowi prawnemu dziecka, jak również opiekunowi faktycznemu dziecka. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

O uzyskaniu zasiłku decyduje kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 złotych, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 664 złotych. Podane kwoty zasiłku obowiązują od 1 listopada 2014 roku.

Ponadto samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w sytuacji, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców nie żyje czy też nie jest znany ojciec dziecka, w związku z czym nie doszło do zasądzenia alimentów. Dodatek ten przysługuje w wysokości 170 złotych miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 złotych na wszystkie dzieci.

Zasiłek rodzinny jak i dodatki do niego wypłacane są przez gminy.

porady prawnika

Czy dzieci są w jakiś sposób zabezpieczone w przypadku śmierci matki?

Opłacanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą ubezpieczenia rentowego uprawnia do uzyskania świadczeń pieniężnych w razie utraty dochodów wskutek śmierci ubezpieczonego żywiciela rodziny. W takim przypadku członkom rodziny zmarłego wypłacana jest renta rodzinna.

Zgodnie z przepisami  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny (dzieciom, małżonkowi – wdowie, wdowcowi, rodzicom) osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy czym przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Warunkiem otrzymania renty jest więc albo ustalenie prawa zmarłego do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełnianie wymogów do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Dzieciom własnym, jak również dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym, renta rodzinna przysługuje:

  • do ukończenia 16 lat lub w razie ukończenia wskazanego wieku do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia;
  • bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 lat życia.

Warto również mieć na uwadze, iż renta rodzinna przysługuje w różnej wysokości w zależności od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania. Renta rodzinna wynosi:

– dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

– dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

– dla trzech lub więcej osób uprawnionych  –  95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Przy czym za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto należy pamiętać, iż wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Warto również zauważyć, iż w przypadku śmierci ubezpieczonego osobie, która pokryła koszty pogrzebu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w postaci zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek ten od dnia 1 marca 2011 roku ma stałą wysokość i wynosi 4000 złotych.

Tekst: Zbigniew Frączyk

Mecenas

Radca prawny z blisko 20-letnim stażem pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego; specjalista z zakresu prawa gospodarczego i kontraktów handlowych. Opiekun merytoryczny wydanego w styczniu 2014r. e-booka „Prawo Pracy dla rodziców”, właściciel Kancelarii Prawnej FRĄCZYK&PARTNERZY specjalizującej się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców www.fraczyk.com.pl. Prywatnie ojciec uroczych bliźniaczek i miłośnik aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

logo_duze

Comments

comments